p

 

ПРОГРАМА/PROGRAM

13 октомври 2017 г. /October 13th 2017

 

 

13.30 – 14.00 – РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ/registration– фоайе на Институт „Конфуций“/Confucius Institute (CI)

 

 

14.00 – 14.30 – ОТКРИВАНЕ И ПРИВЕТСТВИЯ/OPENING CEREMONY

 

 

ОТКРИВАНЕ/OPENING: проф. д-р Христо Бонджолов/ Prof. Hristo Bondzholov, PhD – ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Председател на УС на Институт „Конфуций“ /Rector of University of Veliko Turnovo (UVT) and Chair of BoA of CI at UVT

 

                           проф. д-р Ценка Иванова/Prof. Tsenka Ivanova, PhD – Декан на ФФ/ Dean of the Faculty of Modern Languages at UVT

 

                           доц. д-р Лун Тао/Assoc. prof. Long Tao, PhD и доц. д-р Искра Мандова/ Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD – директори на Институт „Конфуций“/ Directors of CI at UVT

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ/SPEECHES: министър, кмет, обл. управител...

 

                          

14.30 – 15.30 – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ/PLENARY SESSION

 

Проф. дпн Пламен Легкоступ (ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – мандат 2007-2015; Главен съветник на Централата на Институт „Конфуций“/Ханбан): Първите пет години на Великотърновския институт „Конфуций“

Prof. Plamen Legkostup, Dr. Habil (Rector of UVT 2007-2015; Senior Consultant to Confucius Institute/Hanban Headquarters): The First Five Years of the Confucius Institute at University of Veliko Turnovo

 

Проф. дфн Нако Стефанов (СУ): Иновационното развитие на съвременен Китай

Prof. Nako Stefanov, Dr. Habil (SU): Innovational Development of Modern China

 

Проф. д-р Ценка Иванова (ВТУ): Езици, реалии, бизнес комуникации

Prof. Tsenka Ivanova, PhD (UVT): Languages, Realia, Business Communication

 

Проф. Хуадзин Маске (САЩ): Ролята на изкуството в културната комуникация

Prof. Huajing Maske (USA): The Role of Art in Cultural Communications

 

 

15.30 – 16.00 – КАФЕ-ПАУЗА

16.00 – 18.30 – ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ/FIRST SESSION

 

Доц. д-р Бистра Василева и ас. Пламена Паламарова (ИУ – Варна): Междукултурната свързаност Китай – Централна и Източна Европа: възможности и предизвикателства пред бизнеса

Assoc. prof. Bistra Vasileva, PhD and Plamena Palamarova (Varna University of Economics): Cross-cultural Connectivity China – Central and Eastern Europe: Opportunities and Challenges for the Business

 

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев и д-р Белла Тетевенска (УНИБИТ): Научни аспекти на Новия път на коприната. Състояния и перспективи.

Prof. Stoyan Denchev, Dr. Habiland Bella Tetevenska, PhD (UNIBIT): Scientific Aspects of the New Chinese Silk Road. Current State and Perspectives.

 

Доц. д-р Лун Тао (КНР)/ Assoc. prof. Long Tao, PhD (CUG, China):Confucius Institutes March on the Path of “One Belt, One Road”

龙涛(中国): 孔子学院助推一带一路建设的途径

 

Доц. д-р Мариана Тиен (БАН) / Assoc. prof. Mariana Tian, PhD (BAS): Danube’s Contribution to the B&R Initiative in the Context of the Geopolitical State of the Balkans

 

Доц. д-р Тиен Дзиендзюн (КНР): Образователният обмен в контекста на българо-китайските отношения

Assoc. prof. Tian Jianjun, PhD(China): Educational exchange in the context of Bulgarian-Chinese relations

 

Доц. д-р Илиян Матеев (ВТУ): Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република

 

Assoc. prof. Ilian Mateev, PhD (UVT): Economic Relations of the European Union with the People's Republic of China

 

Доц. д-р Искра Мандова (ВТУ): Форматът „16+1“, „Един пояс, един път“ и българското не/участие

Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD (UVT): “16+1” Cooperation Format, “One Belt, One Road” and Bulgarian Non/Participation

 

Доц. д-р Андроника Мартонова (БАН, ИИИзк): Anima Altera: поетика на даоистките концепти и природата в китайската еко-анимация „Голямата риба и дивата ябълка“

Assoc. prof. Andronika Màrtonova (Institute of Art Studies, BAS): Anima Altera: The Poetics of Daoist Concepts and Nature in Chinese Eco-Animation “Big Fish & Begonia”

 

Ас. Евелина Хайн (СУ): Един комплект бижута между Китай и Европа

Evelina Hein (SU): A Set of Jewelry between China and Europe

 

Яна Шишкова (138 СОУ, гр. София): Специфика на обслужването на китайските туристи в България

Yana Shishkova (Sofia, 138 High School): Specifics of Servicing the Chinese Tourists in Bulgaria

 

Хан Гуоуей (КНР) / Han Guowei (China): Dialogue between China and World – Start from the Great Wall


 

18:30 – 19:00 – ДИСКУСИЯ/DISCUSSION

19.00 – КОКТЕЙЛ/COCKTAIL

ресторант „Асеневци“ срещу Институт „Конфуций“


 

14 октомври 2017 г./October 14th 2017

 

09.00 – 12.30 – ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ/SECOND SESSION

 

Проф. д-р Лилия Илиева (ЮЗУ): Картината на Китай в средновековния южнославянски текст „Царството на поп Йоан“

Prof. Liliya Ilieva, PhD (South-West University): The Picture of China in the Medieval South-Slavic Text  „The Kingdom of Prester John“

 

Гл. ас. д-р Полина Цончева (ВТУ): Образът на Китай, изграден от българската преса в края на 19 век

Polina Tsoncheva, PhD (UVT, lecturer): The Image of China, Built by the Bulgarian Press in the End of 19th Century

 

Ивелина Ватова (СУ, докторант): Китай и Балканите: перцепции и рецепции в световните и регионалните медии

Ivelina Vatova (SU, PhD student): China and the Balkans: Perceptions and Receptions in the World and Regional Media

 

Илиян Байчев (ВТУ): Европейският съюз и китайските инфраструктурни инвестиции на Балканите – предизвикателства и перспективи в отношенията Китай и ЕС

Iliyan Baichev (UVT): The European Union and the Chinese Infrastructure Investments in the Balkans – Challenges and Perspectives in the China-EU Relations

 

Гл. ас. д-р Живко Жеков (ВТУ): Китай, Рим и хуните

Zhivko Zhekov, PhD (UVT, lecturer): China, Rome and the Huns

 

Борислава Лечева: Сравнителна характеристика на Тай чи чюен и Цигун

Borislava Lecheva:A Comparative Study of Tai Ji Quan and Qigong

 

Георги Николаев (ВТУ, студент): Китай достига до нови небеса

Georgi Nikolaev (UVT, student): China Reaches New Skies

 

Нина Делимаринова (ВТУ, докторант): Характеристики на китайската правна традиция. Особености на съвременната китайска правна система

Nina Delimarinova (UVT, PhD student): Characteristics of Chinese Legal Tradition. Features of the Contemporary Chinese Legal System

 

Георги Златев (ВТУ, докторант): Бойните изкуства в Древен Китай

Georgi Zlatev (UVT, PhD student): Martial Arts in Ancient China

 

Уан Хан (КНР) / Wang Han  (CUG, China): Breaking the Stereotypes and Introducing China with New Labels

王涵(中国):打破刻板印象,借助新标签讲好中国故事

 

Светослав Мишев (ВТУ, студент): Китайската мисъл и съвременността

Svetoslav Mishev (UVT, student): Chinese Thought and Modern Civilization

 

Гл. ас. д-р Павел Петков (ВТУ) / Pavel Petkov, PhD (UVT, lecturer): Western Representations of China During the Nineteenth Century

 

Александър Мокретский (РАН) / Aleksandr Mokretskii (Russian Academy of Science): The Chinese Version of Economic Globalization or Pax Sinica in the 21st Century

莫科列茨基 亚历山大:中国版的经济全球化或21世纪的PAX CINICA

 

 

ЗАКРИВАНЕ/CLOSING CEREMONY

13.00 – ОБЯД/LUNCH